PRINSIP PENTERJEMAHAN : PENGENALAN

Bahasa sumber

- Bahasa diterjemahkan ke bahasa lain
- Bahasa yang digunakan sebagai pengantar pengajaran bahasa asing
- Bahasa asal penyerapan perkataan

Bahasa sasaran

- Bahasa yang menjadi medium mandat yang berasal dari bahasa sumber selepas melalui proses pengalihan
- Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan makna huruf yang terkandung dalam kamus
strategi penterjemahan

Prinsip Penterjemahan

Penerjemahan merupakan satu pekerjaan yang memerlukan kesungguhan. Ini adalah kerana penerjemahan yang tidak bersungguh-sungguh akan menimbulkan kekeliruan pembaca dan lebih-lebih lagi menimbulkan salah faham pembaca terhadap maksud pengarang teks sumber. Oleh itu, penerjemahan seharusnya dilakukan dengan berpandu kepada prinsip-prinsip yang tertentu.

Tidak mengubah maksud pengarang teks asal.
- Prinsip ini adalah jelas untuk para penterjamah. Tetapi, pada praktikalnya para penterjemah sebenarnya sukar untuk mengelakkan diri untuk mengubah maksud pengarang secara 100% kerana faktor perbezaan budaya dan bahasa. Tetapi, ini tidak bermaksud penterjemah diizinkan mengubah maksud pengarang teks asal dengan segaja.

Menghasilkan terjemahan yang mudah difahami pembaca.
- Pentejemahan merupakan sebahagian daripada komunikasi. Oleh itu, sesuatu terjemahan sebaik-baiknya mudah difahami supaya tujuan komunikasi antara pembaca dengan pengarang asal dapat dicapai.

Menghormati tatabahasa penerima.
- Dalam proses menterjemahkan, tatabahasa bahasa penerima harus dihormati. Ini bermaksud tatabahasa asing tidak seharusnya dipaksakan ke dalam teks terjemahan.

Menterjemah Makna Bahasa bukan menterjemah bentuk bahasa.
- Dalam proses penterjemahan, makna harus diberi fokus. Penterjemah tidak seharusnya berusaha mengekalkan bentuk bahasa teks asal sehingga menghasilkan terjemahan yang berbelit-belit dan sukar difahami.

Maka kesimpulannya, berpandukan kepada prinsip-prinsip ini, seorang penterjemah diharapkan dapat menghasilkan satu karya yang boleh dipercayai sebagai satu karya terjemahan, dan karya ini adalah sebuah karya yang boleh difahami serta selesa untuk dibaca.

Strategi Penterjemahan

Strategi terjemahan adalah prosedur yang digunakan oleh penterjemah dalam menyelesaikan masalah terjemahan.

Strategi atau teknik atau prosedur penerjemahan adalah keperluan teknikal untuk menterjemahkan frasa mengikut frasa atau ayat demi ayat. Menurut Zunchiridin dan Sugeng, terdapat dua jenis strategi terjemahan: strategi struktural dan strategi semantik.

1. Strategi Struktur
Apa yang dimaksudkan dengan strategi struktur adalah strategi yang berkaitan dengan struktur kalimat. Strategi ini harus diikuti oleh penterjemah jika anda mahu teks diterjemahkan diterima secara struktural dalam bahasa sasaran atau jika anda ingin teks terjemahan menjadi masuk akal dalam bahasa sasaran.

Terdapat tiga strategi asas yang berkaitan dengan masalah struktur ini, iaitu:
a. Tambahan
iaitu penambahan kata-kata dalam bahasa sasaran, kerana struktur bahasa sasaran begitu keinginan. Penambahan ini bukan satu pilihan tetapi satu keperluan.
b. Penolakan
yakni pengurangan unsur struktur dalam bahasa sasaran, karena struktur bahasa sasaran begitu keinginan. Pengurangan ini bukan satu pilihan tetapi satu keperluan.
c. Transposisi.
Diapaki untuk menterjemahkan klausa atau ayat. Dengan strategi ini, penterjemah mengubah struktur asal bahasa sumber dalam kalimat bahasa sasaran. Perubahan ini boleh menjadi satu bentuk jamak, gabungan atau kalimat tunggal.

2. Strategi Semantik
Adakah strategi penterjemahan yang dilakukan dengan pertimbangan makna. Strategi ini dikendalikan pada peringkat perkataan, tambang dan fasal dan ayat.

a. levi (pinjaman)
strategi terjemahan yang memetik bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran. Sebabnya adalah untuk menghargai perkataan atau ketiadaan perlawanan dalam bahasa sasaran. Caj ini termasuk transliterasi dan penaturalisasian.

Transliterasi adalah terjemahan yang mengekalkan kata-kata bahasa sumber utuh, sama ada bunyi atau teks. Walaupun penaturalisasian (penyesuaian) adalah penerusan transliterasi, penngnapan dan tadbir urus telah disesuaikan dengan peraturan bahasa sasaran.

b. bersamaan kebudayaan (persamaan kebudayaan)
penterjemah menggunakan perkataan tersendiri dalam bahasa sasaran untuk menggantikan kata tersendiri dalam bahasa sumber.
c. Analisis kecekapan dan pergabungan deskriptif (analisa analisis)
cuba untuk menerangkan maksud atau fungsi perkataan bahasa sumber. Dalam analisis komponen, perkataan bahasa sumber diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran dengan memperincikan komponen makna bahasa sumber. ini adalah kerana tidak ada satu sama persamaan dalam bahasa sasaran, manakala penterjemah menganggap pembaca perlu mengetahui makna sebenar.

Apabila bersamaan deskriptif digunakan untuk menterjemahkan perkataan yang berkaitan dengan budaya, maka analisis komponen digunakan untuk menterjemahkan kata-kata biasa.
d. sinonim
penterjemah juga boleh menggunakan perkataan bahasa sasaran biasa yang sama untuk kata-kata bahasa sumber umum yang enggan menggunakan analisa komponen.
e. tambahan
dilakukan untuk menjelaskan maksudnya. Penerjemah termasuk maklumat tambahan dalam teks terjemahan.
f. penghapusan (peninggalan atau pemadaman)
kehadiran beberapa perkataan dalam bahasa sumber yang tidak diterjemahkan. Pertimbangannya adalah bahawa perkataan itu tidak begitu penting untuk keseluruhan teks.
g. modulasi
strategi yang digunakan untuk menterjemahkan frasa, kalusa atau ayat. Penterjemah melihat mesej dalam kalimat bahasa sumber dari sudut yang berbeza atau cara pemikiran yang berbeza. Sebagai contoh: saya memecahkan kaki saya = kaki saya patah.

Sementara itu, Muhammad Enani memetik Vinay dan Darbelnet. Jelaskan bahawa terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam menterjemahkan teks tanpa menyapu ke dalam bentuk struktur atau semantik. Antara teknik-tekniknya ialah: meminjam (al-iqtiradh), calque (al-naql bi al-muhakah), terjemahan literal (al-tarjamah al-harfiyah), transposisi (al-ibdal al-sharfy) -nadzrah), kesetaraan (al-ta'adul, dan adaptasi) walaupun beberapa teknik yang sama telah diterangkan di atas tetapi di sini saya akan memasukkan penjelasan mengenai rujukan yang berbeza walaupun tidak begitu jelas.

a. teknik peminjaman (al-iqtiradh).
 Namakan memasukkan dan menggunakan bahasa teks sumber seperti itu, dan tuliskannya kembali dalam bahasa sasaran. Teknik ini biasanya digunakan untuk menterjemah nama, tajuk buku, jurnal, majalah, surat khabar, nama institusi, nama jalan, tempat tinggal, alamat, dll.
b. teknik calque (al-naql bi al-muhakah)
iaitu untuk mengalihkan ayat atau perkataan yang mempunyai arti tertentu berdasarkan beberapa makna yang terkandung (tidak utuh), untuk menghasilkan kata / kalimat yang boleh dibandingkan / sesuai dengan bahasa sumber untuk mencari makna autonomi.
c. terjemahan literal (al-tarajamah al-harfiyah)
dalam teknik ini perkataan dengan perkataan atau frasa dengan frasa diterjemahkan.
d. teknik transposisi (al-ibdal al-harfiy)
yakni mengubah atau mengubah bentuk unit kata yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bentuk lain. seperti bentuk isim (kata benda) ditukar menjadi bentuk kata kerja (kata kerja) bentuk jamak menjadi satu dan lain-lain.
e. modulasi (taghyir al-nadzrah)
teknik ini dapat difahami sebagai perubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori pemikiran atau pengubahan leksikisme unit lingustik dengan unsur linguistik yang berbeza dalam bahasa penerima. Perubahan sudut pandangan biasanya dilakukan dalam kes-kes tertentu, contohnya: kalimat aktif diubah menjadi pasif, struktur benda diubah menjadi kata kerja, struktur tamyiz menjadi bentuk kalimat biasa dll.
f. keterujaan teknik (al-ta'adul)
teknik ini biasanya digunakan dalam konteks tertentu untuk menyelaraskan makna antara dua bahasa yang berbeza. Teknik ini mempunyai manfaat besar untuk menterjemahkan istilah atau frasa tertentu.
g. teknik penyesuaian (al-tathwi)
teknik ini berkaitan dengan perbezaan budaya yang berkembang secara kultural dalam masyarakat pengguna bahasa.

Kelayakan Penterjemah

 i.   Mengetahui bahasa sumber
Bahasa sumber ialah bahasa asal yang akan diterjemah ke dalam bahasa kedua. Pengetahuan dalam bahasa sumber mestilah mendalam.  Seseorang itu harus mengetahui selok bahasa, keistimewaan dan keganjilan bahasa itu supaya dia memahami makna terkandung dalam teks asal.  Dengan itu, barulah dia dapat membuat terjemahan dengan tepat.

ii.   Mengetahui bahasa penerima
Bahasa penerima ialah bahasa yang akan diterjemahkan daripada teks asal.  Dengan kata lain, bahasa penerima ialah bahasa kedua.   Mengikut pakar penterjamah, seseorang penterjemah selain menguasai bahasa sumber dengan baik, dia mestilah menguasai bahasa penerima dengan lebih baik lagi.  Contohnya seseorang itu menterjemahkan teks daripada bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu, penterjemah itu mestilah mengetahui bahasa Melayu lebih baik daripada bahasa Cina, atau sama baik dalam kedua-dua bahasa itu.

iii.   Pengetahuan dalam bidang yang diterjemah
Untuk memastikan agar makna atau maklumat dalam teks asal dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa penerima, seseorang penterjemah itu perlu mengetahui bidang yang hendak diterjemah itu dengan mendalam.  Penguasaan bahasa yang baik tidak mencukupi untuk menjadi penterjemah yang baik, terutama dalam bidang profesional seperti undang-undang, sains, teknologi, falsafah dan karya kesusasteraan.

iv.   Mengetahui teori dan amalan terjemahan
Bidang penterjemahan telah melahirkan teori dan kaedah ilmiahnya sendiri.  Oleh itu, adalah penting bagi penterjemah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dalam teori dan amalan sebelum memulakan kerja penterjemahan.

Selain empat syarat di atas, terdapat satu perkara yang harus dimiliki oleh seseorang penterjemah. Sebagai manusia, pentejremah mempunyai perasaan, pendirian, nilai, dan sikap tertentu. Perkara ini menyebabkan penterjemah itu dipengaruhi oleh pandnagan tersebut semasa melakukan penterjemahan. Dia mungkin mempunyai pendapat yang berlawanan dengan pengarang, atau dia mungkin bersetuju dengan idea pengarang, tetapi tidak menyukai cara pengarang itu menyampaikan idea tersebut. Persamaan atau perbezaan pendapat antara pengarang dan penterjemah mungkin terbawa-bawa dalam tugas terjemahan.

Namun begitu, penterjemah tidak harus membiarkan sikap sendiri mempengaruhi terjemahannya. Dia mestilah cuba sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud asal pengarang, sebaliknya cuba mengekalkan maksud asal dan pendirian pengarang. Dengan itu, barulah penterjemah itu melakukan terjemahan dengan baik

Terjemahan Formal

Kaedah lama penterjemahan ditumpukan pada persamaan bentuk teks terjemahan dengan teks asal. Aspek seperti format,rima rentak, bunga bahasa dan ciri-ciri kebahasaan dalam teks asal cuba dikekalkan supaya terjemahan yg dihasilkan menyamai bentuk teks asal. Kaedah ini dinamakan Kaedah Terjemahan Formal ( formal equivalence ). Kaedah ini juga dikenali sebagai Kaedah Formal, Kaedah Terjemahan Harafiah dan Terjemahan Literal.

Terjemahan Dinamik

Kaedah baru pula mengutamakan reaksi pembaca dan kesan terhadap pembaca. kaedah baru ini menitikberatkan persamaan dinamik ( dynamic equivalence ) dan disebut sebagai terjemahan kaedah dinamik.

Dunia Iqmar Effendy

DISCLAIMER"INI ADALAH BLOG PERSONAL IQMAREFFENDY99BLOGSPOT[DOT]COM.SEMUA ENTRI DAN GAMBAR DI DALAMNYA ADALAH KISAH DAN MILIK DARI TUAN PUNYA BLOG SENDIRI. DI LARANG KERAS MENGAMBIL GAMBAR DI DALAM BLOG INI UNTUK TUJUAN APAPUN TANPA SEIZIN TUAN PUNYA BLOG. MAAF ATAS PENGGUNAAN GANTI NAMA 'AKU' UNTUK BLOGGER YANG LEBIH DEWASA. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH HUBUNGI IQMAR EFFENDY."